Types 2-3-4-9-BA

Het GO! MPI Campus Sterrebos is gelegen in een groene omgeving, naast een villapark, halfstedelijk, bosrijk nabij het ‘Provinciaal Domein Sterrebos Rumbeke’. Het is vlot te bereiken met de auto. Dichtbij de school zijn er bushaltes van het openbaar vervoer. 
We zijn een groene school. Meer groen op school en een doordacht aangelegde speelplaats en speelbos zal ongewenst gedrag minder kans geven en de leerlingen uitdagen om te leren spelen. 
Het MPI biedt onderwijs aan op maat van elke leerling: basisaanbod, type 2, type 3, type 4 en type 9 voor kinderen met autismespectrumstoornis (ASS).

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of mentale) beperking hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van geïndividualiseerde programma’s die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.

Wat is er zo bijzonder aan onze school?

 • gedifferentieerde begeleiding
 • geïndividualiseerd leer- en leefprogramma
 • individuele gerichte aanpak
 • sterke uitgebouwde ASS-begeleiding
 • paramedische begeleiding
 • voorbereiding op het secundair onderwijs
 • gratis busvervoer voor rechthebbende leerlingen
 • internaatswerking
 • projectwerking

Het instituut werkt op regelmatige basis nauw samen met diverse instanties.

Welke types ondersteunt het MPIGO?

Basisaanbod (voorheen type 1 en 8) 
Type 1 (leerlingen met een licht verstandelijke beperking), type 8 (leerlingen met ernstige leerstoornissen) worden geleidelijk afgebouwd en omgevormd tot het nieuwe type ‘basisaanbod’.

Met het M-decreet zijn het type 1 (licht verstandelijke beperking), type 8 (ernstige leerstoornissen) vervangen door het type ‘basisaanbod’. Dit type is niet langer gekoppeld aan een bepaalde diagnose. Het basisaanbod is bedoeld voor kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften.

Na 2 schooljaren moet er een evaluatie komen en indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs.

De afdeling ‘basisaanbod’ heeft sinds 1 september 2017 2 vestigingsplaatsen. Zowel in het MPI Sterrebos als in GO! De Wissel wordt het type ‘basisaanbod’ aangeboden. 

Uit een vruchtbare samenwerking tussen GO! medisch pedagogisch instituut Sterrebos en GO! basisschool Ring is GO! De Wissel geboren. GO! De Wissel is een vestigingsplaats voor leerlingen van het buitengewoon basisonderwijs die school lopen binnen het kader van het gewoon onderwijs.

Surf naar GO! De Wissel

 

Type 2
voor leerlingen met een matige of ernstige mentale handicap – kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij zelfredzaamheid op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak, ook in combinatie met een autisme spectrumstoornis die voldoen aan alle onderstaande criteria:

 • ze hebben significante beperkingen in het intellectueel functioneren, wat op basis van een psycho-diagnostisch onderzoek tot uiting komt in een totaal intelligentiequotiënt op een gestandaardiseerde en genormeerde intelligentietest kleiner of gelijk aan 60, rekening houdend met het betrouwbaarheidsinterval;
 • ze hebben significante beperkingen in het sociale aanpassingsgedrag, wat op basis van psychodiagnostisch onderzoek tot uiting komt in een uitslag op een gestandaardiseerde en genormeerde schaal voor sociaal aanpassingsgedrag, die minstens drie standaarddeviaties beneden het gemiddelde ligt ten opzichte van een normgroep van leeftijdgenoten; 
 • de functioneringsproblemen zijn ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar;
 • het besluit “verstandelijke beperking” wordt genomen na een periode van procesdiagnostiek.

Belangrijk is dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren, zowel op persoonlijk, huishoudelijk als maatschappelijk vlak bv.zichzelf aan- en uitkleden, tafel dekken, vloer vegen, boodschappenlijstje opstellen, producten vinden in een winkel, notie hebben van het omgaan met geld, ….

 

Type 3
voor kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen, ook in combinatie met een autismespectrumstoornisBuitengewoon kleuter- en lager onderwijs type 3 is aangepast aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften voor kinderen met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden zijn gebaat met aangepast onderwijs. Het GO! MPI Sterrebos biedt hen en de ouders graag de correcte omkadering, professionele ondersteuning en intensieve begeleiding.  

BASISPRINCIPES  

Bij de opvolging en begeleiding van leerlingen met een verslag type 3 staan volgende basisprincipes centraal:  

 • Leerlingen een veilige en stimulerende omgeving bieden  
 • Creëren van een positief klasklimaat 
 • Hanteren van positieve discipline 
 • Realistische en ambitieuze verwachtingen hebben 

We gaan steeds uit van de talenten en mogelijkheden van de leerlingen en bieden hen telkens nieuwe kansen om hun zelfvertrouwen en vaardigheden voldoende te laten groeien.  

AANBOD  

Sterk inzetten op de sociale en emotionele ontwikkeling van elk kind staat bij ons centraal. Daarnaast wordt veel geïnvesteerd in het bieden van voldoende structuur, voorspelbaarheid en het creëren van een veilig gevoel via dagplanningen, visualisaties,kleine klasgroepen, duidelijke werkhoeken en rustplekken. 

Binnen onze type-3 werking wordt maximaal ingezet op sport- en fairplay projecten, yoga, relaxatie, bewegingstussendoortjes, stem-activiteiten en het gebruik van de groene omgeving met tal van ontspanningsmogelijkheden (speelweide, moestuin, kikkerpoel, speelbos).  

TEAM  

Het multidisciplinair team zorgt voor een sterke individuele therapie op een vaste en gestructureerde manier. De verschillende teamleden benaderen het kind vanuit hun eigen vakkennis, professionaliteit en positieve ingesteldheid waarbij er steeds voldoende aandacht geschonken wordt aan de emotionele en psychologische noden van elk kind.  

OUDERS/BEGELEIDERS 

Ouders en begeleiders worden zoveel als mogelijk betrokken bij de begeleiding en opleiding van hun kind. Er wordt samen met hen een plan opgemaakt waarin de  zorg-, ondersteunings- en opvoedingsbehoeften van het gezin in zijn totaliteit opgenomen worden. Dit plan wordt op verschillende overlegmomenten geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd. Het is voor ons van groot belang om een open en eerlijke vertrouwensband met ouders en begeleiders op te bouwen.  

SAMENWERKING  

Het GO! MPI Sterrebos maakt deel uit van een groter geheel. Op de campus bevindt zich ook een school SBSO met aanbod OV3 type 3 en een internaat met aangepaste leefgroepwerking. Daarnaast is er een samenwerkingsverband met Kidz Roeselare om een inclusieve vakantiewerking te bieden.  

SLOT:  

In het GO! MPI Sterrebos worden kinderen vanuit hun mogelijkheden en talenten, hun kwaliteiten en kansen gestimuleerd en niet vanuit hun beperkingen. Buitengewone kinderen hebben recht op een buitengewone aanpak.  

DOELGROEP 

Voor kinderen kleuter en lager met een verslag type 3.

 

Type 4
Voor kinderen met een motorische beperking, ook in combinatie met een autismespectrumstoornis d.w.z. een uitval in

– de functies van gewrichten en beenderen;
– de spierfuncties, meer bepaald de spierkracht, de tonus en het uithoudingsvermogen, met gedeeltelijke of volledige uitval van: een van de of beide bovenste of onderste ledematen; de linkerzijde, de rechterzijde of beide zijden; de romp; overige;
– de bewegingsfuncties;
– een door medische diagnostiek geobjectiveerde problematiek met weerslag op het beweginggerelateerd functioneren die niet terug te brengen is tot criterium a) tot en met c) maar met een duidelijke impact op schoolse activiteiten.

We streven ernaar om binnen onze type 4-werking een paramedische omkadering te bieden, afgestemd op de individuele noden. In functie van de leeftijd en de noden van het kind kan de focus van het therapeutisch aanbod verschillen: gericht zijn op functies, op activiteiten en / of op participatie (problemen).

 

Type 9
leerlingen met autisme Basisaanbod wordt niet georganiseerd in het buitengewoon kleuteronderwijs. Leerlingen die het buitengewoon lager onderwijs met vrucht voltooien, krijgen een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan dat van het lager onderwijs. Van zodra uw kind wordt doorverwezen voor onderwijs van het basisaanbod, type 2, type 4 of type 9 kunt u bij ons terecht voor inschrijving. Voor kinderen met een autismespectrumstoornis wordt een speciale, gedifferentieerde begeleiding voorzien. Naargelang de mogelijkheden en vorderingen wordt uw kind voorbereid voor overgang naar het Buitengewoon Secundair Onderwijs of het Gewoon Onderwijs.

DOELGROEP

Kinderen met een autismespectrumstoornis kunnen vanaf hun 2,5 jaar tot aan hun 15 jaar bij ons terecht. Kleutertjes kunnen hier gespecialiseerd onderwijs en begeleiding krijgen tot aan hun eerste stappen in het lager onderwijs. Het autiproject biedt onderwijs en internaat op maat van leerlingen met een autismespectrumstoornis.

De kinderen krijgen een geïndividualiseerd leer- en leefprogramma. De ouders worden beschouwd als co-begeleiders en samen gaan we op zoek naar oplossingen voor problemen die zich stellen. 

DOEL AUTIWERKING
Onze autiwerking is gericht op het verhogen van de zelfstandigheid van onze leerlingen, het verhogen van hun flexibiliteit en het verminderen van stress.

AUTI-AANPAK

 • individualisatie: onderwijs op het niveau van de leerlingen
 • actieve samenwerking met de ouders
 • een positieve pedagogische benadering
 • aanleren van functionele vaardigheden om de zelfstandigheid te vergroten
 • aanpassen van de omgeving door verheldering van personen, tijd en ruimte
 • continuïteit: dezelfde manier van werken door alle betrokken partijen
 • transfer: het geleerde in nieuwe situaties leren toepassen

WERKWIJZE

1. aanbieden van een prikkelarme werkomgeving
2. verduidelijking brengen in tijd (individuele daglijn, activiteitenbord,…) en ruimte (afbakening hoeken, aparte speelplaats, eetmomenten in de klas,…)
3. voorspelbaarheid bieden (duidelijkheid bieden bij uitstappen, herhaling activiteiten…)
4. visuele ondersteuning bij alle activiteiten (stappenplannen, aangepaste communicatie- systemen: pictogrammen,…)
5. werken met aangepaste- en specifieke autismevriendelijke spelen en materialen (ééndoostaken,… )
6. individueel werken op maat van elk kind (individueel handelingsplan, social-stories, aanleertafel, zelfstandige sessie)
7. gezamenlijke activiteiten met het oog op het aanleren van sociale vaardigheden

AANDACHTSPUNTEN

 • aanleren van sociale vaardigheden
 • aanleren van schoolse vaardigheden
 • aanleren van vrijetijdsvaardigheden
 • aanleren van zelfredzaamheid
 • aanleren van huishoudelijke vaardigheden
 • werkhouding
 • visuele ondersteuning van communicatie  

CONCRETE AUTI-AANPAK

 • aangepaste klasindeling
 • aangepaste klaswerking: kleine klasgroepen van max 9 leerlingen
 • inschakeling van een tweede begeleider
 • continuïteit in begeleiding
 • aangepaste materialen
 • aangepaste speelplaats
 • aangepaste eetmomenten

PARAMEDISCHE OMKADERING 
Logopedisten die instaan voor:

 • het aanleren van communicatieve vaardigheden
 • het visueel verduidelijken van informatie
 • het optimaliseren van spraak- en taalontwikkeling

Ergotherapeuten die instaan voor:

 • het oefenen van handvaardigheid, fijne motoriek en activiteiten van het dagelijkse leven
 • het oefenen van de psychomotoriek
 • het bevorderen van een goede werkhouding
 • het leren generaliseren van aangeleerde vaardigheden

Kinesitherapeuten die instaan voor:

 • Individueel en groepsgerichte behandelingsvormen:
 • gerichte (senso-)motorische oefeningen
 • ontspanningsoefeningen (stressrelease) en tonusregulatie (normaliseren van spanningsvelden)
 • Veronica Sherborne: leren genieten van aanraking en samen bewegen

Kinderverzorgsters die instaan voor:

 • verzorging van de leerlingen
 • hulp bij toiletbezoek en verzuiveringen adhv stappenplannen, pictogrammen en/of voorwerpen
 • de algemene hygiëne in de klas
 • het verhogen van zelfredzaamheid
 • het aanleren van sociale vaardigheden en goede eetgewoontes

Sociaal verpleegkundige die instaat voor:

 • medische verzorging
 • toedienen van medicatie aan de leerlingen
 • opvolging medische dossiers
 • overleg externe diensten (CLB & mutualiteit)
 • opvolging sociale dossiers

Psychologische begeleiding die instaat voor:

 • ondersteuning aan ouders met een kind met een specifieke hulpvraag
 • psychologische begeleiding van de leerlingen
 • opvolging sociale dossiers

ORTHOPEDAGOGISCHE BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING

 • ondersteuning aan ouders met een kind met een specifieke hulpvraag
 • kindgebonden overleg met ouders, teamleden, directie en externe diensten (CLB, thuisbegeleidingsdiensten, k-diensten,…)
 • orthopedagogische van leerlingen en teamleden
 • coördinatie van het teamoverleg