Wij bieden je kind de keuze aan om te kiezen tussen de erkende godsdiensten: de katholieke, de orthodoxe, de protestantse, de anglicaanse, de joodse en de islamitische godsdienst. Daarnaast bieden we ook niet-confessionele zedenleer aan, een vak dat niet op een godsdienst gebaseerd is.

Als je je kind inschrijft moet je schriftelijk je keuze meedelen voor een van de godsdiensten of voor niet-confessionele zedenleer. Bij de start van elk schooljaar kan je die keuze nog wijzigen.

Als je geen van de aangeboden cursussen wil, dan kan je na een gemotiveerde aanvraag een vrijstelling krijgen. Je kind krijgt dan niet minder les, maar wordt verondersteld tijdens de vrijgekomen lesuren (minstens 2 per week)  de eigen levensbeschouwing te bestuderen.

KATHOLIEKE GODSDIENST

De les rooms-katholieke godsdienst nodigt uw dochter of zoon uit om:

  • stil te staan bij de eigen levenservaringen, op verhaal te komen.
  • te luisteren naar wat medeleerlingen en anderen raakt en beweegt om te leven, m.a.w. open te komen voor het verhaal van anderen.
  • te ervaren hoe het verhaal van Jezus een eigen kleur kan geven aan het leven en mensen kan inspireren om intens en goed te leven.
  • doorheen dit voortdurende proces van zin zoeken stilaan te groeien naar een eigen verhaal.

De meeste mensen nog een beeld van het godsdienstonderwijs zoals ze het zelf hebben genoten. Dit beeld klopt meestal niet meer met de manier waarop vandaag de dag wordt les gegeven.

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

Het vak niet-confessionele zedenleer (NCZ) is ook bekend als zedenleer of de lessen moraal. Zedenleer biedt een alternatief voor de godsdienstlessen. De lessen zedenleer willen een vorming bieden in open geest, waarbij de leerling geholpen wordt in het zelf zoeken naar waarden en normen.

Geen onderricht in de strikte betekenis van het woord, maar een deskundig begeleide ontdekkingsreis.
Met andere woorden, je hebt voor je kind(eren) gekozen voor niet-confessionele zedenleer.

Maar viert je kind ook zijn/haar lentefeest of feest vrijzinnige jeugd? Met het lentefeest zetten 6-jarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar het ernstig wordt. De 12-jarigen zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. Dit feest symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid.

ISLAMITISCHE GODSDIENST

Inhoud van het islamonderwijs in Belgische scholen houdt o.a. volgende punten in:

  • inzicht verwerven in de islamitische geloofsleer, de geloofspraktijk en de zedenleer.
  • een aantal Qorân-soera’s uit het hoofd leren, voornamelijk i.v.m. de uitvoering van het gebed.
  • morele principes leren die voor hen ook in West-Europa van belang zijn.
  • leren hoe regels uit de Qorân en Soenna (leefregels van de profeet) worden herleid.
  • de basis van het Arabisch schrift leren.

De Qorân en de Hadies geven aanwijzingen voor een heel scala aan didactische methoden waaronder observatie, persoonlijke ervaring en leren van andermans ervaring, overdenking, beredenering en vergelijking.

PROTESTANTSE GODSDIENST

Er wordt aan de leerlingen een stevige bijbelse basis aangereikt, aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling van het kind. Christelijke waarden en normen, op hun leven gericht, worden op speelse wijze aangebracht. Respect opbrengen voor anderen en met hen kunnen spreken, werken, samenleven wordt sterk benadrukt.

In de les wordt steeds rond een bepaald thema gewerkt zoals bijvoorbeeld:
verdriet en vreugde, jij hoort erbij, met Jezus op weg, leren samenleven in vrijheid, verantwoordelijkheid en vergeving, bouwen aan een hoopvolle toekomst.

Omdat er kleine groepjes zijn is er aandacht voor de specifieke mogelijkheden van elk kind en kan creativiteit ruim aan bod komen.

ORTHODOXE GODSDIENST

De orthodoxe kerk is 1 van de 3 hoofdvormen van het historisch christendom. De orthodoxe kerk probeert zo getrouw mogelijk de boodschap, vervat in de openbaring, na te leven. De orthodox gelovige leeft vanuit de overtuiging dat God in de mens de aanleg voor het eeuwige leven heeft neergelegd namelijk waar geschreven staat dat de mens het beeld van God is.

Het leerplan is cyclisch opgesteld; elke graad vormt een afgerond geheel en herneemt voor een groot deel de leerstof van de vorige graad. Het is aan de leerkracht om creatief om te gaan met het leerplan wanneer een leerling halverwege een graad insteekt of duidelijk het ‘voorwerk’ van een vorige graad mist. Wel wordt de doelstelling die specifiek rekening houdt met de ontwikkelingsfases van de kinderen, in acht genomen.

Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk te visualiseren en thema’s uit te drukken in doe-activiteiten.

ANGLICAANSE GODSDIENST

De Anglicaanse Godsdienst tracht gezonde jongeren te vormen die hun steun en vertrouwen vinden in het Bijbelse verhaal en zo nauw verbonden raken met een hedendaagse kerk die openstaat voor vernieuwing en sociale veranderingen.