Georganiseerd busvervoer

Busvervoer

Samen met 3 andere scholen organiseren wij gemeenschappelijk busvervoer. 

Alle leerlingen in het buitengewoon onderwijs hebben recht op gemeenschappelijk busvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan van het net dat de ouders verkiezen én die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst.

Busreglement.

  1. Algemene afspraken

– we zijn beleefd op de bus

– er wordt niet gerookt op de bus EN op de parking

– leerlingen mogen niet achter de bussen op de parking

– de leerling die gevoelig is voor wagenziekte neemt best plaats vooraan in de bus. Dit wordt alleen
toegestaan indien de ouder/voogd dit aangevraagd heeft.

  1. Algemene afspraken

De leerling houdt zich aan de afspraken die met de busbegeleid(st)er gemaakt worden:

– de leerling krijgt door de busbegeleid(st)er een vaste plaats aangewezen.
– tijdens de rit blijft elke leerling op deze plaats zitten.

– op de bus gedraagt de leerling zich rustig. (niet roepen, fluiten, plagen, ruzie maken, …)

– tijdens de rit draagt elke leerling zijn/haar gordel.

– de leerling heeft respect voor de bezittingen van anderen.

– eten en drinken op de bus kan NIET. (uitzonderingen na afspraak met busbegeleid(st)er en ouder(s))

– gebruik van gsm, MP3, videospelletjes en ander elektronisch materiaal is enkel toegestaan mits toelating van de busbegeleid(st)er en op zijn/haar voorwaarden. Het maken van foto’s en filmpjes tijdens de rit is niet toegestaan.

– gevaarlijke voorwerpen (messen, lucifers, breekmessen, bommetjes, …) zijn verboden. Indien de leerling die toch bij zich heeft, worden ze door de busbegeleid(st)er afgenomen en via de directeur aan de ouders terug gegeven.

– hinderlijke voorwerpen (zoals knikkers, …) worden afgenomen en op het einde van de rit door de busbegeleid(st)er terug gegeven.

– gevonden voorwerpen worden afgegeven aan de busbegeleid(st)er.

– de leerlingen hebben respect voor de bus en brengen geen schade aan.

 

De ouder/voogd is verantwoordelijk voor de eventuele schade. (zetels, leuningen, asbakken, …) die zijn kind aan de bus aanbrengt. Aangebrachte schade wordt geregeld tussen de busmaatschappij en de ouders.

  1. Afspraken rond op- en afstappen

– de leerling moet steeds op tijd aan de opstapplaats klaarstaan. Wil minstens 5 minuten VOOR tijd aan de halte zijn. De bus volgt een tijdsschema en kan niet wachten als het afgesproken uur verstreken is.

– iedere voorziene afwezigheid moet vooraf aan de school gemeld worden. Indien mogelijk verwittig je ook de busbegeleid(st)er aan de opstapplaats. Een onvoorziene omstandigheid wordt zo vlug mogelijk gemeld. Er worden geen afspraken gemaakt met de busbegeleid(st)er om aan te bellen en te wachten.

– in geval van overmacht (weersomstandigheden, file, ongeval, …) kan de bus iets later zijn, gelieve hier rekening mee te houden.

– bij werken kan tijdelijk een wegomlegging noodzakelijk zijn. Hierdoor kunnen opstapplaats en opstapuur tijdelijk gewijzigd worden.  De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht.

– na het verlaten van de bus dragen de ouders van de vervoerde leerlingen de volle verantwoordelijkheid over hun kind. De kinderen bevinden zich dan NIET meer onder de hoede van de busbegeleid(st)er.

 

– ouders zijn dus steeds ter plekke op de afgesproken plaats en uur voor de opvang van hun kinderen. Zij moeten de nodige voorzieningen treffen om de aan hen toevertrouwde kinderen aan de halte op te vangen langs die zijde van de weg waar de bus stopt.

– wanneer de ouders niet tijdig bij de halte aanwezig zijn, wordt het kind weer meegenomen naar de school en moet daar door de ouders afgehaald worden. Wanneer dit meermaals gebeurt, kan het kind geschorst worden van de busrit.

 

  1. Bij het NIET naleven van de afspraken

– bij het niet naleven van het busreglement of bij slecht gedrag van een leerling kan de directeur het gebruik van de bus, na een schriftelijke verwittiging, tijdelijk of definitief ontzeggen.

Volgende stappen worden ondernomen:

– vermaning door de directeur
– contact met de ouders door de directeur
– schorsing uitgesproken door de directeur